För den som vill lägga till kalendern direkt i sin egen, klicka på + i Google Loggan längst ner till höger i kalendern (se först till att ha loggat in i Google bara)

För den som vill lägga till kalendern direkt i sin egen, klicka på + i Google Loggan längst ner till höger i  kalendern (se först till att ha loggat in i Google bara)

Nyhetsblogg MPAC
Lediga jobb för Miljöpartiet runtom i Sverige 
Lokala jobb jobb listas under Rubriken "
Aktuella jobb lokalt". Jobb på Riksnivå, listas överst på sidan under rubriken "Aktuella jobb i riksorganisationen", om det finns något aktuellt.


Inbjudan till fortsättning av årsmötet för Miljöpartiet i Västerbotten!

Datum: 4 juni 2017

Tid: 11.00–14.00

Plats: Folkets hus i Umeå

Som ni vet hann årsmötet den 25 mars 2017 inte behandla alla frågor som fanns på dagordningen. Med anledningen av detta ajournerades årsmöte.

Härmed inbjuder Miljöpartiet i Västerbotten till återupptagande av årsmötet från 25 mars för att behandla resterande punkter på dagordningen. Anmälan sker senast den 28 maj till kansliet: alireza.mosahafi@mp.se för att kunna boka rätt lokal och beställa fika! 

Kompletterande handlingar finns tillgängliga på Västerbotten-medlem-drive senast 21 maj, vid frågor kontakt kansliet alireza.mosahafi@mp..se eller tel 090-77 06 00


Detta utskick ersätter tidigare utskick från 24 april. Skillnaden är formen och inte innehållet, punkterna i denna inbjudan följer årsmötets punktnumrering.

Observera att mötet inleds med det som anges efter §16A.

 Dagordning

§1. Årsmötets öppnande

§2. Fastställande av röstlängd

§3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande

§4. Val av mötesordförande, sekreterare samt två justerare tillika rösträknare

§5. Fastställande av dagordning och bestämma fastställa tidsram för varje punkt.

§6. Landstingsgruppens verksamhetsberättelse för 2016

§7. Regiongruppens verksamhetsberättelse för 2016

§8. Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2016

§9. Resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret

§10. Revisorernas berättelse

§11. Fråga om ansvarsfrihet för avgående distriktsstyrelse

§12. Val av distriktsstyrelse enligt nuvarande stadgar.

12A. Fastställa antalet ledamöter i distriktsstyrelsen.

12B. Val av distriktsordförande, men först besluta om vi ska välja en eller två ordföranden.

12C. Val av resterande ledamöter i distriktsstyrelsen. 
12D. Beslut om språkrör ska väljas eller ej bland distriktsstyrelseledamöterna.

§13. Val av två revisorer av olika kön.

§14. Övriga val enligt stadgarna

14A. Val av ledamot och ersättare till Förtroenderådet.*

14B.  Beslut om antal i valberedningen (minst tre ledamöter). 
14C. Val av sammankallande för valberedningen. 
14D. Val av resten av valberedningen.

14E. Till kongressen nominera representant till riksorganisationens valberedning *

§15. Val som inte regleras i stadgan.

§16. Beslut om stadgan 

16A. Stadgan


Ordförande för MP-Västerbotten välkomnar alla till det återupptagna årsmötet.
Mötet kontrollerar att alla funktionärer (mötesordförande, sekreterare och justerarna) är på plats annars väljs nya funktionärer.
Fastställande av röstlängden.

16.B. Nomineringsprocessen

§17. Till årsmötet väckta motioner

§18. Bildande av regionkommun

§19. Förfrågan om MPs prioriteringar av Järnvägsrelaterade satsningar till nationellt plan

§20. Informationer

20A. Riksdagen

 
20B. Region Västerbotten

20C. Landstinget

20D. Riksvalberedning

§21. Övriga frågor

§22. Mötets avslutande


Miljöpartiet de gröna Västerbotten
e-post: vasterbotten@mp.se
tel: 090-770600
www.mp.se/vasterbotten

_______________________________________________

Kongressarbetet

Kongressen närmar sig. Som meddelats i utskick från riks, kan snart alla medlemmar deltaga i diskussion om motioner, på http;//mp.VoteIT.se. För mer generell information om Kongressen, se Kongress och evenemangssidorna (Länk dit finns även på http://medlem.mp.se/kongress.)

Den som inte vill skapa ett konto och jobba på http://mp.VoteIT.se, kan alltid mejla synpunkter till Västerbottens Kongressdelegation vasterbotten-kongressdelegation_grupp@mp.se, eller respektive valkrets samordnare.

Kontaktinformation, motioner mm finns i Google Drive, mappen Kongressarbete-mpac 2017


??? Har du behörighets-problem eller svårt hitta i vår kommunikationsplattform? Då kanske informationen i Google Apps for Works MPAC info kan hjälpa dig. Kontakta annars IT-samordnaren (se kontaktinfo)Underordnade sidor (1): Nyheter