Frihandel: CETA och TTIP

Frihandel är viktigt och bra. Frihandelsavtalena CETA och TTIP innehåller dock många klausuler som inte är bra. MP's EU-grupp säger nej till TTIP och CETA. EU-gruppen informerar även på den kritiskt granskande bloggen http://ttippen.se
MP har i EU-nämnden gått med på att rekommendera regeringen godkänna CETA, mot att det tas fram ordentliga konsekvensbeskrivningar / riskanalyser före regeringsbeslut.

Några ytterligare länkar om  CETA och TTIP:
http://ttip2016.eu  Europeiska grönas kampanjsida mot TTIP
2015.06 Frihandel – till vilket pris? Häfe 24 sid  PDF för nerladdning  Pappershäfte i MP butik, 0:-

EU information om CETA http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/
EU information om TTIP http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip

Klimatfrågan

Klimatfrågan är den mest akuta politiska frågan att hantera för mänskligheten idag. Vi har några år på oss att stoppa den globala uppvärmningen. Stiger medeltemperaturen över 2 grader, får vi en okontrollerbar värme-ökning, med smältande polarisar/permafrost och därefter stigande havsyta med översvämning av stora landområden. Dessutom våldsammare väder med hårda stormar. Nederbörden ojämn med torka på vissa håll och mer regn/översvämningar på andra håll.

MP har ett nätverk för dem som vill jobba aktivt med klimatfrågan. Mer information finns på  http://klimatnatverket.medlem.mp.se

Regionfrågan

Frågan om ny regional indelning har diskuterats och utretts under tiotalet år. Tanken har varit att varje region skall ha ett stort universitet och klara den mesta specialicerade sjukhusvården.
En del har gått i förväg och redan bildat regioner (V:a Götaland och Skåne tex). Beslut väntas tas i riksdagen snart.

2007, lade Ansvarskommitten ett förslag till regionindelning. Man föreslog att gå ner till 6 eller 9 regioner.

2016-06-30 togs beslut tillsätta Indelningskommitten. Den lämnade en delrapport 2016.03.30: SOU 2016:48 Regional indelning – tre nya län. Rapporten sammanfattas i ett pressmeddelande. Se även tex  http://www.svt.se/nyheter/inrikes/har-ar-sveriges-nya-storregioner. Uppdraget för indelningskommitten finns i Ny indelning av län och landsting Dir. 2015:77
Man pekar på det ojämlika förhållande att hälften av Sveriges befolkning bor i tre län. Resten är uppdelade i 18 län/Landsting. De statliga myndigheterna har olika regionindelningar.

Man föreslår att de fyra nordliga länen skall utgöra en region. De samarbetar redan i flera frågor: Regionsjukvården vid NUS, tågtrafik mm.
Samtliga MP distrikt i de fyra nordliga länen har uttalat sig positiva till regionbildningen. Det är tänkt att den skall träda ikraft 1/1 2019.

Tyvärr, fans det inte majoritet för en fyrlänslösning. Västerbotten kommer under 2017 att lämna in ansökan om att bilda egen Regionkommun.

Länkar om Regionfrågan:
http://www.vll.se/startsida/politik-och-insyn/region-2019
http://regionvasterbotten.se/kategori/press/debatt/regionfragan
http://www.norrstyrelsen.se - Norrstyrelsen var en ideel förening som arbetade för förbereda regionbildning. Norrstyrelsen lades ner maj 2012. Finns intressant historiskt material på sidan.
Vägen till Västra Götalandsregionen
Så bildades Region Skåne


Skogspolitik

Miljöpartiets nationella skogspolitiska program: Guld och. Gröna skogar – Skogspolitik för ett hållbart samhälle. 2017.05
Miljöpartiet och Socialdemokraterna arbetar gemensamt med att ta fram ett Nationellt skogsprogram

Aktuella frågor:
Frihandel: CETA och TTIP
Klimatfrågan
Regionfrågan